STOP DE BOUWWOEDE

STOP TORENFLAT IN WESTERPARK WESTERPARK WEST EEN GROENE WIJK

Bijna 1000 nieuwe woningen op het voormalige ING-terrein aan de Haarlemmerweg en tegelijkertijd meer groen voor iedereen, kan dat?

Jazeker! Maar niet als de ontwikkelaar zijn plannen voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Westerpark West allemaal uitvoert. Die plannen maken het park kleiner en onaangenamer, met autoverkeer en een enorme torenflat erbij!

FOTO-01-hoogbouw-naast-ING-toren

GROEN KAVEL X OP LOSSE SCHROEVEN
 
De gemeente wil een nieuwe Hoofgroenstructuur vaststellen, na de inspraakperiode heeft zij nog wijzigingen aangebracht (wat indruist tegen het democratische proces). En er staat dat “Kavel ten oosten van Haarlemmerweg 504 [is] uitgenomen aansluitend op lopende ontwikkelingen”.
Dat klinkt verdacht veel als Kavel X. En dat geheel tegen de raad en het besluit na ons actievoeren in dat dit kavel groen moet worden!
 
Er zijn meer aanpassingen in het beleid voor de Hoofdgroenstructuur zodat er plotseling makkelijker mee ontwikkeld kan worden, ten koste van de natuur.
Diverse groene organisaties zijn op stel en sprong begonnen om dit aan te kaarten.
 
KOM NAAR DE STOPERA 
10 januari 2023 is er een extra ingelaste inspraakavond bij de Stopera.
 
Verzamelen om 19.15  bij plein Amstelzijde. We hopendat er minimiaal 100 mensen in en buiten de zaal zullen zijn.
Doe iets groens aan en kom! Protestborden zijn binnen niet toegestaan Laat weten dat de natuur in Amsterdam beter moet worden beschermd.De Hoofdgroenstructuur is het minimale groen dat we nodig hebben om de stad leefbaar te houden. De natuur heeft geen stem, wij wel! Lees de brief die namens De Tuinen van Westerpark en de Vrienden van het Westerpark is ingestuurd.

Tijd voor een update van de planontwikkelingen Westerpark West

Het dijktracé en de damwand voor de waterkering blijven volgens het oorspronkelijke plan om kavel X heen lopen; al wordt die niet bebouwd. Na uitgebreid onderzoek blijkt dit toch de beste optie. De planning voor de bouwwerkzaamheden is vertraagd, start wordt nu verwacht in september. Kavel X blijft parkeerplaats voor bewoners van de Voortuinen en bouwopslag tot 2020. Intussen start de gemeente met de voorbereidingen voor de groene inrichting van kavel X, die vanaf 2020 concreet moeten worden. De suggesties van het actiecomité over koppeling van garages, één in- en één uitgang en de ventweg alleen toegankelijk voor dienst- en noodverkeer blijken in het plan te zijn opgenomen. De 46 bomen aan de Haarlemmervaart worden gerooid en elders herplant. Later komen er 200 nieuwe bomen in Westerpark West. Het Brettenpad moet mogelijk open voor stadsverwarming. Gemeente zet zich in voor toegang pad en behoud bomen. De gemeente zal elk kwartaal met het actiecomité overleggen. In mei wordt een en publieke informatiemarkt georganiseerd. Lees hier ons nieuwsbericht met alle informatie

Actiecomité Westerpark Groen! boekt weer belangrijk resultaat: Westerpark wordt groener!

De afgelopen twee weken hebben we intensief overleg gevoerd met Floris Roord van Pinnacle Holding B.V. Dit naar aanleiding van de ingediende beroepsschriften tegen het bestemmingsplan voor Westerpark West bij de Raad van State (door zowel het comité als de ontwikkelaar). Dit heeft ertoe geleid dat maandag 26-03 een overeenkomst tussen actiecomité en Pinnacle is getekend. Die overeenstemming betreft: – Kavel X Pinnacle werkt mee aan een overdracht van de gronden in kavel X aan de gemeente, teneinde te komen tot een groene inrichting van dit gebied. – Waterkering Pinnacle neemt het initiatief om in samenspraak met Waternet, gemeente en het actiecomité te zoeken naar een alternatieve situering van de waterkering aan de westkant van kavel X. – Bomen Brettenpad Pinnacle heeft waarborgen afgegeven voor het behoud van de aangrenzende bomenrij aan het Brettenpad. De door ons aangetrokken deskundige van Groendirectie Holland wordt bij voorkeur aangewezen om een en ander te controleren. We zijn nu verzekerd van een optimale groene ontwikkeling van Westerpark West en het huidige parkeerterrein.  Lees verder

Toren op Kavel X is omgevallen! We gaan door met Westerpark Groen!

Het is gelukt: er komt geen nieuwe torenflat in het Westerpark! De gemeenteraad heeft gisteren besloten niet in te stemmen met het bebouwen van het parkeerterrein naast de voormalige ING-toren aan de Haarlemmerweg. De bestemming van Kavel X blijft voor nu parkeerterrein. Lees verder.

Toren op Kavel X wankelt!

Gemeenteraad oordeelt 29 november a.s. over bestemmingsplan Westerpark West. Kom woensdag ook naar de gemeenteraadsvergadering, die om 13.00 uur begint, in de raadszaal van het stadhuis. Lees meer

College B&W negeert wensen van duizenden Amsterdammers

Oo 22 november komt het bestemmingsplan Westerpark West aan de orde in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, waarna het een week later in de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Tot onze verbijstering hebben we ontdekt dat, ondanks alle inspanningen van de afgelopen twee jaar, van onze verbeterplannen niets is overgenomen door het college van B&W. Sterker nog, het oorspronkelijke door de projectontwikkelaar opgestelde voorontwerpbestemmingsplan is nagenoeg onveranderd doorgevoerd. Nog een keer hebben we onze bezwaren op een rijtje gezet voor de leden van de raadscommissie RO. Op de 22ste gaan we die toelichten, voor zover we daarvoor de ruimte krijgen. De vergadering vindt plaats in het stadhuis; dit onderwerp wordt v.a. ca. 13.30 uur behandeld. Komt allen. Lees hier de brief met de bezwaren

Zienswijze t.a.v. Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West

Ruim op tijd is de zienswijze t.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West, ondertekend door een kerngroep van het actiecomité, afgeleverd op het stadhuis. Het college van B&W moet hierop reageren voor het uiteindelijke bestemmingsplan kan worden voorgelegd. Wij gaan door met het informeren van raadsleden en andere belanghebbenden. Lees hier de zienswijze

De gemeente negeert de wensen van meer dan 3500 ondertekenaars. Plannen voor Westerpark West nagenoeg onveranderd vrijgegeven voor inspraak. Wethouder reageert niet op verzoek om actiecomité te ontvangen voor toelichtend gesprek. Laat ook de gemeente en ontwikkelaar weten dat ze niet om de bewoners heen kunnen! Lees hier onze brief van 20 juni aan het college ter inspiratie voor uw zienswijze.

Las bestuurscommissie van west onze inbreng? Stadsdeel moet kiezen voor groen Kavel X Lees hier onze brief aan de bestuurscommissie van 12 mei 2017

Stadsdeel geeft ontwikkelaar nog steeds alle ruimte Stadsdeel negeert input van participatie Lees hier onze brief aan het stadsdeel van 5 mei 2017

Gemeente organiseert bewonersavond varianten Kavel X 20 maart, start 19.30 Podium Mozaiek Kom ook! Zie hier ons alternatief voor Kavel X

Gemeente verlengt participatieperiode tot en met 24 februari! Lees hier de brief van de gemeente en hieronder onze nieuwsbrief van februari 2017

Portefeuillehouder RO vraagt toelichting op onze verbetervoorstellen voor Westerpark West Toetsingskader alternatieven onduidelijk Toch geen aparte participatie voor Kavel X Lees hier de nieuwsbrief van februari 2017 met de laatste ontwikkelingen

buurtbewoners, tuinders en andere gebruikers van het Westerpark willen échte participatie

Reageer nu op Concept Voorontwerpbestemmingsplan Kom naar Informatiemarkt op 15 december of 11 januari Lees hier meer in de nieuwsbrief van december

Gemeente stemde nog niet in met voorontwerpbestemmingsplan. Nu goed participatietraject? Al meer dan 3500 steunbetuigingen!

De gemeente dreigt de ontwikkelaar geen strobreed in de weg te leggen! Op 1 november spraken we in bij het Algemeen Bestuur van stadsdeel West. Lees hier ons commentaar op het voorontwerp bestemmingsplan.

Ontwikkelaar Pinnacle heeft geen belang bij groen alternatief; Wij gaan door met de strijd! Lees hier de nieuwsbrief van oktober.

Al meer dan 3000 steunbetuigingen; manifestatie groot succes https://www.facebook.com/events/100408260416796/

Situatie

Nu

Straks

HET MOET ANDERS, BETER, GROENER!

  1. Niet bouwen in het parkWesterpark Groen!
Meer bewoners betekent extra behoefte aan natuur. Dat geldt helemaal voor West, met toch al de hoogste inwonersaantallen en de minste hoeveelheid buitenruimte voor sport, spel en ontspanning. En straks komen daar nog eens vele duizenden woningen bij aan alle kanten van het Westerpark. Daarom moet dit park niet verder aangetast worden door nog een stuk vol te bouwen. Maar dat is nou net wat de ontwikkelaar wil doen met een toren voor dure appartementen op de parkeerplaats naast het voormalige ING-gebouw. Dat betekent een nare hoge wand die het park afsluit van Bos en Lommer, een stenen massa ten koste van het groen. Wij willen dat deze plek een buurtfunctie krijgt; met een goede inrichting die voldoet aan de groeiende behoefte aan groene sport- en speellocaties; met een bescheiden uitspanning en een mooie toegangsbrug naar het Groot Westerpark. entreepark_plot3
  1. Geen auto’s in het parkWesterpark Groen!
De ontwikkelaar wil al het autoverkeer door de nieuwe woonwijk laten rijden. En dat terwijl gezocht kan worden naar alternatieven, bijvoorbeeld door bestaande en nieuw aan te leggen parkeergarages met elkaar te verbinden. Met een autovrije, groene wijk is de beleving van het parkgebied veel aantrekkelijker voor iedereen die hier op uitkijkt, wandelt, tuiniert en fietst. Denk aan het beroemde GWL-terrein even verderop, of het Funen. De autoloze straat als weidse groene ruimte waar het goed toeven is en waar naar hartenlust gespeeld en genoten kan worden.
  1. Stop de aantasting van het BrettenpadWesterpark Groen!
De ontwikkelaar wil veel, hoge gebouwen dichtFOTO-06-nieuwbouw-vanaf-Brettenpad tegen het Brettenpad aan bouwen. Als dat gebeurt, zal de markante bomenrij wegkwijnen en blijft er slechts een naargeestige, donkere asfaltweg over. Hoe onaantrekkelijk dat is valt te zien aan het stuk bij de vroegere Achmeagebouwen. Wij willen dat het juist een aangename, groene bomenlaan blijft. Daarom pleiten we voor een rooilijn op minimaal 10 meter afstand van het Brettenpad. 22 februari 2017: Variant kavel XL

HET KAN ANDERS, VEEL BETER, ECHT GROENER

STOP DE BOUWWOEDE

Met deze aanpassingen kan hier een prachtig gebied ontstaan: een entreepark voor Bos en Lommer, zonder nieuwe hoge toren, en een autovrije woonwijk die de naam Westerpark West eer aandoet. Helaas leek de gemeente hiervoor weinig interesse te tonen. En de projectontwikkelaar geen duimbreed in de weg te leggen. De belangen van huidige en toekomstige buurtbewoners en gebruikers van het park, van u en ons dus, werden genegeerd! Wij willen dit tij keren en de gemeente en de ontwikkelaar ervan overtuigen dat een geslaagd, groen Westerpark West alleen mogelijk is als de plannen worden aangepast. Daarvoor dienen wij de komende tijd op de geëigende plekken onze voorstellen in. Via de nieuwsbrieven en facebook kun je ons volgen. Comité Stop de BouwwoedeWesterpark Groen! bigstock-Happy-Kids-Jumping-On-Summer-F-47779420

Contact en nieuwsbrief

Comité Stop de BouwwoedeWesterpark Groen!

Buurtbewoners, bezoekers, gebruikers, passanten, volkstuinders en vrienden van het Westerpark Wil je de nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, vul dan onderstaand formulier in. Mocht je nog ideeën of suggesties hebben, dan kun je die ook vermelden.
eyJpZCI6IjkiLCJsYWJlbCI6IkhvdWQgbWUgb3AgZGUgaG9vZ3RlIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiNyIsInVuaXF1ZV9pZCI6ImJqbDE3YSIsInBhcmFtcyI6eyJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2ZmZmZmZiIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzk5OTk5OSIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzZhYmE4ZiIsImJnX3R5cGVfMyI6Im5vbmUiLCJiZ19pbWdfMyI6IiIsImJnX2NvbG9yXzMiOiIjMWU3M2JlIiwiZmllbGRfZXJyb3JfaW52YWxpZCI6IiIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJCZWRhbmt0IHZvb3IgaGV0IGFhbm1lbGRlbi4iLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJ0ZXN0X2VtYWlsIjoiaW5mb0B3ZXN0ZXJwYXJrZ3JvZW4ubmwiLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5bZmllbGRdPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJOYWFtIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJkaXNwbGF5IjoiIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn0seyJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRW1haWwiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJuYW1lIjoiZW1haWwiLCJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwiZGlzcGxheSI6InJvdyIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsImRlZl9jaGVja2VkIjoiMCJ9LHsibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IlRlbGVmb29uIChvcHRpb25lZWwpIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJuYW1lIjoic3ViamVjdCIsImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJkaXNwbGF5Ijoicm93IiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn0seyJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRXZlbnR1ZWxlIG9wbWVya2luZ2VuIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwidmFsdWUiOiIiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwibmFtZSI6Im1lc3NhZ2UiLCJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwiZGlzcGxheSI6InJvdyIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImRlZl9jaGVja2VkIjoiMCJ9LHsibGFiZWwiOiJWZXJzdHVyZW4iLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJuYW1lIjoiVmVyc3R1cmVuIiwiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsImRpc3BsYXkiOiIiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJkZWZfY2hlY2tlZCI6IjAifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJsaWdodC1ncmV5LnBuZyIsInZpZXdzIjoiMTE3ODIiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiI2OTE5IiwiYWN0aW9ucyI6Ijg5NCIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIwIiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMTYtMDUtMDMgMTU6MDE6MDMiLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwczpcL1wvd2VzdGVycGFya2dyb2VuLm5sXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC9jb250YWN0LWZvcm0tYnktc3Vwc3lzdGljXC9hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL2xpZ2h0LWdyZXkucG5nIiwidmlld19pZCI6IjlfNzc0MDc3Iiwidmlld19odG1sX2lkIjoiY3NwRm9ybVNoZWxsXzlfNzc0MDc3IiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiMjEzNjU3OTg3ZjExMjk3MGRhYWNkMDNhNDQzMzAxZjQifQ==

PETITIE

Wij Het comité Stop de BouwwoedeWesterpark Groen, dwz buurtbewoners, bezoekers, volkstuinders, vrienden van het Westerpark constateren • dat ontwikkelaar Pinnacle B.V. grootse plannen heeft met dure woningen op en naast het oude ING-terrein aan de Haarlemmerweg, het project Westerpark-West • dat er een torenflat van ruim 44 meter hoog komt in een deel van het Westerpark dat nu in gebruik is als parkeerterrein • dat hierdoor een kolossaal blok het park binnendringt • dat rond de gebouwen onnodig autoverkeer komt • dat de nieuwe gebouwen te dicht op het Brettenpad zijn gepland. en verzoeken De ontwikkelaar en de gemeente de plannen als volgt aan te (doen) passen: • geen nieuwe torenflat in het Westerpark • het autoverkeer ondergronds via verbinding van (bestaande) parkeergarages • bebouwing op passende afstand van het Brettenpad Kortom: een plan dat het groene karakter van het Westerpark echt versterkt! Indien je deze petitie nog niet hebt ondertekend, dan kun je bovenstaand formulier invullen en vermelden dat je de petitie onderschrijft. Meer dan 3500 steunbetuigers gingen je voor.